Kwaliteitszorg

Activiteiten om het onderwijs in de school te verbeteren, kwaliteitszorg.

Werken aan de kwaliteit van het onderwijs heeft op onze school topprioriteit. Om alle aspecten systematisch aan de orde te laten komen en er voor te zorgen dat de door het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen geformuleerde kerndoelen ook gerealiseerd kunnen worden, werken we met een schoolplan.
 
Ons kwaliteitszorgsysteem is in feite een cyclisch proces van samenhangende acties om de kwaliteit van de school te beschrijven, te beoordelen, te verbeteren en te borgen. Het proces kent een viertal stappen:
 
Plan
We maken jaarlijks een plan van aanpak voor de gewenste verbeteringen op onze school. Daarin is onder meer beschreven wat de gewenste resultaten moeten zijn en wie steeds de eerstverantwoordelijke voor het proces is binnen de school.
 
Do
Het plan van aanpak wordt uitgevoerd. De geplande data van overleg, werkbijeenkomsten en studiedagen zijn daarbij sturend. Ook de ondersteunende rol van het samenwerkingsverband  Rijnstreek  is voor ons een belangrijke factor.
 
Check
Na een korte of langere periode worden de ingevoerde verbeteringen geëvalueerd. Bij het gebruik van een nieuwe methode is dat al direct tijdens en na het eerste jaar van invoering bijvoorbeeld. Bij het verbeteren van bijvoorbeeld de effectieve leertijd zal dat na een langere periode zijn.
Als basisinstrument voor de evaluatie van aspecten van kwaliteit gebruiken wij "Werken met kwaliteitskaarten" (WMK). Daarnaast is er eens in de drie jaar een enquête voor de ouders van onze school.
De inspectierapportages over onze school zien wij als een externe evaluatie van onze school.
 
Act
Dit is de fase van bijstelling. Als het gewenste resultaat niet is behaald gaan we na of dit kwam door de omstandigheden of dat de gewenste doelen wellicht niet reëel waren. We bepalen dan hoe we verder gaan met een bepaald onderwerp. Meestal zal dit betekenen dat we meer tijd nodig zullen hebben en dat de activiteit wordt voortgezet in het volgende schooljaar. Bij de resultaten die wel behaald zijn, proberen we zo goed mogelijk te borgen. We proberen op de naleving van de afspraken toe te zien en elkaar erop aan te spreken. Dit betekent onder meer dat de afgesproken verbeteringen regelmatig terug zullen komen in teamvergaderingen en bouwoverleg. Daarmee proberen we vast te houden van wat goed gaat.
 

Om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen zijn alle leraren steeds bezig met kwaliteit. De directeur, MT-lid, IB-ers en bouw-coördinatoren zetten voortdurend kwaliteit op de agenda.
 
De insteek is een verdere kwaliteitsverbetering van het onderwijs door leraren de mogelijkheid te bieden om een opleiding te volgen.
 
Als school gaan we dit schooljaar een kwaliteitsslag maken op de volgende onderwijs-terreinen:
  • de autonomie van de leerlingen
  • sociale competenties
  • Begrijpend lezen
  • 21e century skills
 
Planmatig onderzoeken we steeds of wij de goede dingen doen en of we die dingen goed doen. Volgens rooster onderzoeken we in een vierjarige cyclus alle beleidsterreinen van onze organisatie. We vragen hiertoe, afhankelijk van het onderwerp,  de mening van de ouders, de leerlingen vanaf groep 5 of van het team. In het schooljaar 2016-2017  is er een quickscan afgenomen bij het team. Hierbij zijn de volgende beleidsterreinen aan de orde gekomen: Leerstofaanbod, leertijd, pedagogisch handelen, didactisch handelen, schoolklimaat en zorg en begeleiding.  Het team beoordeelt alle ondervraagde beleidsterreinen met scores variërend van voldoende tot ruim voldoende.