Ouderbetrokkenheid

Ouders worden formeel en informeel actief bij de school betrokken: Er is een medezeggenschapsraad en een ouderraad met een actieve groep contact- en hulpouders.
Elke groep beschikt over een contactouder. Deze contactouder is het eerste aanspreekpunt voor de andere ouders van de leerlingen uit die groep. De contactouder zorgt er voor dat ouders ingeschakeld worden ter ondersteuning bij festiviteiten, uitjes, School op Seef-lessen, luizencontroles ed.
De hulpouders zijn van alle markten thuis. Van het versieren van het schoolgebouw bij festiviteiten tot het begeleiden van leerlingen tijdens de School op Seef-lessen.

Het is belangrijk dat kinderen niet alleen kennis hebben van de Islam, maar vooral ook begrip. Het leren van de Koranverzen is in de eerste plaats een taak van de ouders. Zij hebben de plicht hun kinderen tot goede moslims op te voeden. Ook de moskee vervult daarbij een belangrijke functie. De ouders leggen de basis van de opvoeding en de Islamitische school verdiept de ibadah, aqiedah en achlaaq door het kind de tekst zo veel mogelijk te laten kennen en begrijpen. Voor de Hadith (overleveringen) geldt hetzelfde. De ouders laten in woord en gedrag het juiste voorbeeld aan het kind zien. De islamitische school laat kinderen in de godsdienstles kennis maken met de Hadith en verschaft hen uitleg om de Hadith te kunnen begrijpen.
Ouders en school begeleiden het kind bij het toepassen in de praktijk. De in de school geldende gedragsregels vormen een richtsnoer voor de opvoeding door ouders en leer-krachten. Deze regels zijn natuurlijk gebaseerd op de koran en soennah. Een hechte samenwerking tussen ouders en school helpt het kind bij het vinden van de juiste weg naar een goede houding en gewenst gedrag.
En verder verwachten we ook van de ouders dat zij hun kinderen bij het maken van het huiswerk begeleiden, proefwerken overhoren en contact houden met de leerkracht.

Wij hechten veel belang  aan een goede samenwerking met ouders. Daarom is het goed om ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het reilen en zeilen op school.
Bij verschillende activiteiten kunnen we uw hulp uitstekend gebruiken. Uiteraard onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten en met inachtneming van de algemene schoolregels. Heeft u interesse om mee te helpen bij activiteiten, neemt u dan contact op met de directeur.